تاریخ های مهم نمایشگاه

۲۵ - تیر

آخرین مهلت ثبت نام نمایشگاه

بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز تحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزارکننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور خوهد بود .


۳۰ - تیر

اعلام نقشه های جانمائی و شماره غرفه

شرکت کنندگان جهت دریافت نقشه جانمائی باید با ستاد برگزاری تماس حاصل نمایند.


۷ - مرداد

آخرین مهلت ارائه نقشه های اجرائی غرفه های خودساز به ستاد برگزاری جهت اخذ تائید و صدور مجوز ساخت ( مربوط به متقاضیانی که راسا غرفه سازی نموده ) از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ لغایت ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

پس از تاریخ ذکر شده برگزارکننده از پذیرش ، بررسی و تائید طرحهای اجرائی معذور خواهد بود . جهت اطلاع کامل از مدارک مورد نیاز و مراحل اخذ تائید و مقررات غرفه های خودساز یا دارای تزئینات ویژه ، دستورالعمل و تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه را دقیقا مطالعه فرمائید.


۱۱ - مرداد

تحویل غرفه ها جهت چیدمان کالاهای نمایشی و تزئین داخل غرفه

نکته مهم : حضور نماینده شرکت در طول زمان چیدمان غرفه ها تا بسته شدن دربهای سالن غرفه الزامی است .در صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدمان و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزارکننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن کالاها و تجهیزات از غرفه نخواهدداشت .


۱۱ - مرداد

آخرین مهلت جهت پایان یافتن عملیات ساخت و ساز و خروج نخاله ها ی غرفه های خودساز

در صورت عدم اتمام عملیات غرفه سازی در زمان مقررو خروج به موقع نخاله های ساختمانی خسارت مربوطه بنا به تشخیص مدیر سالن از مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکردکسرخواهدشد.


۲۵ - تیر

آخرین مهلت ارائه اطلاعات برای درج نام و مشخصات پایه شرکت کنندگان در سایت نمایشگاه


۱۲ - مرداد

افتتاح رسمی نمایشگاه

ساعات بازدید نمایشگاه : ۱۰ صبح لغایت ۷ بعدظهر


۱۶ - مرداد

خروج کالاهای نمایشی از محوطه نمایشگاه

شرکت کنندگان ملزم به خروج کالاهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری کامل غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعلام شده از سوی برگزارکننده میباشند. نکته مهم : حضور نماینده شرکت در زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوری کامل در غرفه الزامی است.


۱۶ - مرداد

جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی از محوطه نمایشگاه

تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقیمانده باید حداکثر تا پایان روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ از محوطه نمایشگاه خارج گردد. در صورت عدم خروج بموقع و یا کامل تجهیزات غرفه سازی و ضایعات در زمان مقرر کل مبلغ چک سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت وارده برداشت خواهد گردید.