تاریخ های مهم نمایشگاه

2 - تیرماه

آخرین مهلت ثبت نام نمایشگاه

بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز تحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزارکننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور خواهد بود .


3 - تیرماه

اعلام نقشه های جانمائی و شماره غرفه

شرکت کنندگان جهت دریافت نقشه جانمائی باید با ستاد برگزاری تماس حاصل نمایند.


15 - تیرماه

آخرین مهلت ارائه نقشه های اجرائی غرفه های خودساز به ستاد برگزاری جهت اخذ تائید و صدور مجوز ساخت ( مربوط به متقاضیانی که راسا غرفه سازی نموده ) تا تاریخ 15 تیرماه 1397

پس از تاریخ ذکر شده برگزارکننده از پذیرش ، بررسی و تائید طرحهای اجرائی معذور خواهد بود . جهت اطلاع کامل از مدارک مورد نیاز و مراحل اخذ تائید و مقررات غرفه های خودساز یا دارای تزئینات ویژه ، دستورالعمل و تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه را دقیقا مطالعه فرمائید.


18 - تیرماه

تحویل غرفه ها جهت چیدمان کالاهای نمایشی و تزئین داخل غرفه

نکته مهم : حضور نماینده شرکت در طول زمان چیدمان غرفه ها تا بسته شدن دربهای سالن غرفه الزامی است .در صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدمان و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزارکننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن کالاها و تجهیزات از غرفه نخواهدداشت .


19 - تیرماه

آخرین مهلت جهت پایان یافتن عملیات ساخت و ساز و خروج نخاله ها ی غرفه های خودساز

در صورت عدم اتمام عملیات غرفه سازی در زمان مقرر و خروج به موقع نخاله های ساختمانی خسارت مربوطه بنا به تشخیص مدیر سالن از مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکردکسرخواهدشد.


10 - تیرماه

آخرین مهلت ارائه اطلاعات برای درج نام و مشخصات پایه شرکت کنندگان در سایت نمایشگاه


20 - تیرماه

افتتاح رسمی نمایشگاه

ساعات بازدید نمایشگاه : ۱۰ صبح لغایت ۷ بعدظهر


24 - تیرماه

خروج کالاهای نمایشی از محوطه نمایشگاه

شرکت کنندگان ملزم به خروج کالاهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری کامل غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعلام شده از سوی برگزارکننده میباشند. نکته مهم : حضور نماینده شرکت در زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوری کامل در غرفه الزامی است.


24 - تیرماه

جمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه سازی از محوطه نمایشگاه

تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقیمانده باید حداکثر تا پایان روز یکشنبه 1397/04/24 از محوطه نمایشگاه خارج گردد. در صورت عدم خروج بموقع و یا کامل تجهیزات غرفه سازی و ضایعات در زمان مقرر کل مبلغ چک سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت وارده برداشت خواهد گردید.